प्रथम मण्डल

सूक्त 43


कद रुद्राय परचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे | वोचेम शन्तमं हर्दे ||
यथा नो अदितिः करत पश्वे नर्भ्यो यथा गवे | यथा तोकाय रुद्रियम ||
यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोषसः ||
गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम | तच्छंयोः सुम्नमीमहे ||
यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते | शरेष्ठो देवानां वसुः ||
शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये | नर्भ्यो नारिभ्यो गवे ||
अस्मे सोम शरियमधि नि धेहि शतस्य नर्णाम | महि शरवस्तुविन्र्म्णम ||
मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | आ न इन्दो वाजे भज ||
यास्ते परजा अम्र्तस्य परस्मिन धामन्न्र्तस्य | मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ||

पिछला पेज
अगला पेज
मण्डल एक मुख्य पेज